KFT  Társasági Szerződés

Kft társasági szerződés minta

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTA

 

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság.
a) társasági szerződését,b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

 

Kft társasági szerződés székhely, telephely címe

 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

 

 • 1.1. A társaság neve: ............................................................Korlátolt Felelősségű Társaság

  A társaság rövidített cégneve: .................................................................................... Kft.
 • 1,2  A társaság idegen nyelvű cégneve: ..........................................................................
 • A társaság idegen nyelvű rövidített neve: ..............................................................
 • 1.3. A társaság székhelye: ...............................................................................................
  A társaság székhelye
    1.egyben a központi ügyintézés helye is.
    2.nem azonos a központi ügyintézés helyével:...................................................................1.4. A társaság telephelye(i): ........................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ........................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: ....................................................................................................

 

 

Kft társasági szerződés tagjainak száma

2. A társaság tagjai

 

2.1.
Név:.....................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Cégnév (név): .......................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...............................................................................
Székhely:..............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve:..................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................

2.2.
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Cégnév (név): .......................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...............................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................

 

Kft társasági szerződés tevékenységi körei

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelöléséve

 

3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi körök:.......................................................................

3.3. A társaság ügyvezetése
1) jogosult
2) nem jogosult
3) tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására.

 

Kft társasági szerződés működésének ideje

4. A társaság működésének időtartama

 

A társaság időtartama:

a) határozatlan
b) határozott, ............................................................................-ig.

 

Kft társasági szerződés törzstőkéjének összege

5. A társaság törzstőkéje

 5.1. A társaság törzstőkéje............................................................................................. Ft, azaz

.......................................................................................................................... forint, amely
a) ............................. Ft, azaz ..................................................................................... forint
készpénzből áll, amely a törzstőke ...................................................................... százaléka.
Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett
összeg ........................................ Ft, a pénzbeli hozzájárulás ...................................... százaléka
b) ...............................Ft, azaz...................................................................................... forint
nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely a törzstőke............................................ százaléka.
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás
................ százaléka.

5.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót
1) nem vettek igénybe.
2) igénybe vettek.

 

Kft társasági szerződés törzsbetétek összege

6. Az egyes tagok törzsbetétje

 

6.1. Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Törzsbetét összege: ......................................................................................................... Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ..................................................................................................................... Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:
................................................................. értéke: ..................................... Ft
6.2. Név (Cégnév): .......................................................................................................................
Törzsbetét összege:
............................................................................................................... Törzsbetét összetétele:
1) Készpénz ...................................................................................................................... Ft.
2) Nem pénzbeli hozzájárulás: megnevezése:
................................................................. értéke: ..................................... Ft

 

Kft társasági szerződés banki és pénztári határideje

7. A törzsbetétek teljesítési határideje

 

7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be, kötelesek a
törzsbetétjüket képező készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől
számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába.

7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották
rendelkezésre, kötelesek a törzsbetétjüket képező nem pénzbeli
hozzájárulást.................................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három éven
belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

 

Kft társasági szerződés minta pótt befizetés esetén

8. Pótbefizetés

8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára

a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.

8.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: ......................................................................... Ft.
8.3. A pótbefizetés teljesítésének módja:
a) pénzbeli hozzájárulás.
b) nem pénzbeli hozzájárulás.

8.4. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.

8.5. A pótbefizetés legfeljebb

a) üzleti évenkéntegy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen
b) üzleti évenként ............................... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).
8.6. Pótbefizetés

a) azonnali teljesítési kötelezettség
b) legfeljebb.................... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés ütemezése).
8.7. A pótbefizetés visszafizetése
a) a teljesítés módja szerint
b) készpénzben történik.

 

Kft társasági szerződés minta üzletrészek tulajdoni hányad elosztása

9. Üzletrész

 9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.

9.2. Az üzletrész
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................
2. üzletrész ............................................%
Név (Cégnév): .......................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................
3. üzletrész ............................................%
Név (Cégnév): .......................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................
Név (Cégnév): ........................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................
Közös képviselő: ....................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................

 

Kft társasági szerződés minta szerint az üzletrészek átruházása és felosztása

10. Az üzletrészek átruházása, felosztása

10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon átruházható.10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre


a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
b) elővásárlási jog nem illeti meg.

10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.
Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.

10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.

10.5. A társaság a saját üzletrészét

a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
b) a vásárlástól számított................................................................. éven/hónapon belül köteles elidegeníteni.
c) nem köteles elidegeníteni
.
10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel.

 

Kft társasági szerződés minta a nyereség felosztása szerint

11. A nyereség felosztása

11.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.


11.2. Az eredmény a tagok között

a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Arány: ...........................................%
Név (Cégnév): .......................................................................................................................
Arány: ...........................................%

 

Kft társasági szerződés minta a tagok taggyűlése alapján

12. A társaság taggyűlése

12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben.

1) taggyűlés tartásával
2) írásbeli döntéshozatallal is határozhat.

12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév): .......................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
Név (Cégnév): .......................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdésekben
a) nem zárják ki.
b) kizárják.

12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

 

Kft társasági szerződés minta az ügyvezető adatainak

13. Az ügyvezető

 13.1. A társaság ügyvezetője:


Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás

a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................
13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

 

Kft társasági szerződés minta a cégvezető adatainak

14. Cégvezető

14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére

1) sor kerülhet.
2) nem kerülhet sor.

14.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ....................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..................................................................................................

 

Kft társasági szerződés minta cégjegyzéshez szükséges adatok

15. Cégjegyzés

 15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:


Név: ....................................................................................................................................
Név: ....................................................................................................................................

15.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:

a) Név: ................................................................................................................................
és
Név: .................................................................................................................................. együttesen jogosultak cégjegyzésre.

b) Név: ................................................................................................................................
és
Név: .................................................................................................................................. együttesen jogosultak cégjegyzésre.

 

Kft társasági szerződés minta a felügyelőbizottság adatainak

16. Felügyelőbizottság

 16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására

1) sor kerül.
2) nem kerül sor.

16.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................
16.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: .............................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................
Név: ....................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................

 

Kft társasági szerződés minta a könyvvizsgáló adatainak

17.Könyvvizsgáló

 A társaság könyvvizsgálója:

Név: ....................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: .............................................................................................
Cégnév: ...............................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..................................................................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
............................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: .............................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ..............................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................

 

Kft társasági szerződés minta a megszűnésről

18. A társaság megszűnése

 A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

 

Kft társasági szerződés minta egyéb rendelkezésekről

19. Egyéb rendelkezések

 19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének


1) a Cégközlönyben
2) a társaság honlapján tesz eleget.

19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: ..........................................................................

Tagok aláírása:
..............................................................................................................................................
Név: ..............................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
..............................................................................................................................................