KFT Megszüntetése

Kft Megszüntetésének Ügyvédi Költsége 70.000 Ft.

Kft megszűntetése

Kft megszüntetés jogalapja.

A társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. A megszűnés jogalapja alapulhat a tagok önkéntes elhatározásán, hatósági határozaton, vagy jogszabályon. A cég végelszámolása illetve ennek akadályai Nem lehet a cég végelszámolását elhatározni a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés. Nem lehet a cég végelszámolását elhatározni a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik.

Nem határozható el a végelszámolás és a már megindult végelszámolás nem fejezhető be, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. A megindult végelszámolási eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság határozatának jogerőre emelkedéséig nem lehet befejezni, illetve az e határozatban alkalmazott büntetőjogi intézkedés végrehajtásának befejezéséig a cég nem törölhető.

Nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A végelszámolás befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás megszűnt, vagy a cég a fél személyében bekövetkező változás miatt az eljárásnak többé nem alanya. A végelszámolási eljárás nemperes eljárás, amelyben a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság jogosult eljárni. A végelszámolási eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Kft megszüntetése egyszerűsített végelszámolással nem lehetséges Egyszerűsített végelszámolás csak jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál - tehát betéti és közkereseti társaságoknál - folytatható le, korlátolt felelősségű társaságoknál, részvénytársaságoknál nincs rá jogszabályi lehetőség.

Kft megszüntetésének lehetséges okai.

1. határozott idő eltelt
2. meghatározott feltétel bekövetkezik
3. a tagok elhatározzák a jogutód nélküli megszűnést
4. a tagok elhatározzák a jogutóddal történő megszűnést
5. a tagok száma 1 alá csökken, vagy 1-re csökken (kivétel a kft. és az rt., de kkt. és bt. esetén is 6 hónap áll rendelkezésre új tag keresésére)
6. a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
7. a Cégbíróság hivatalból törli
8. a polgári megyei bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
9. minden olyan egyéb eset, amelyet a törvény az egyes társasági formáknál tartalmaz.

Megszűnés esetén főszabály szerint végelszámolásra kerül sor, de lehet felszámolási, vagy hivatalból törlési eljárás is.

Kft megszüntetése jogutódlással.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) esetén. Társasági formaváltásnak számít, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági társasági formát választ (például átalakul részvénytársasággá).

Kft megszüntetése jogutód nélkül.

A jogutód nélkül megszűnő cégek nem hagyhatnak fel egyszerűen a vállalkozási tevékenységgel, szükség van arra, hogy vagyoni- gazdasági jogviszonyaik rendezett megszüntetése után kerüljön csak sor a cégjegyzékből való törlésükre. A jogutód cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye a cég (kft, bt, zrt, stb.) legfőbb szervének (taggyűlés, igazgatótanács) elhatározása alapján vagy ha a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárásban hozott határozata alapján kényszer-végelszámolásra kerül sor.